Public Affairs

Public Affairs

Public Affairs a Public Relations sú úzko prepojené, v niektorých prípadoch sa môžu prekrývať. Náš tím špecialistov však presne vie, kedy ich oddeliť a kedy sa zamerať na Public Affairs, teda na vzťah organizácie a zainteresovaných strán. Preto pravidelne komunikujeme so zástupcami štátu, inštitúcií a združení a vzájomnou korektnou výmenou informácií chránime záujmy našich klientov a pomáhame im presadiť ich hodnoty.

Aktívne tiež sledujeme zmeny v legislatíve, ktoré môžu výrazne ovplyvniť podnikateľské prostredie a prosperitu firiem. Nezabúdame ani na analýzu rizík, ktoré vyplývajú z navrhovaných zmien zákonov či iných právnych noriem. Výsledkom je dosahovanie cieľov a vytváranie pozitívnej publicity s cieľom vybudovať lojalitu verejnosti smerom k vám alebo zlepšiť či podporiť imidž.

Government relations
Strategické poradenstvo
Legislatívny monitoring
Vzťahy s orgánmi štátnej správy