Nezdravý životný štýl nie je problémom len dospelých

Podľa výsledkov prieskumu z roku 2022 narastá počet detí s obezitou. Dôvodom je nesprávna výživa, čo zahŕňa napríklad nepravidelnú stravu, vynechávanie jedla, či naopak prejedanie sa. Zvyšujúca sa popularita sladených nápojov, jedál z fast foodov či menej pohybu prispievajú nielen k obezite, ale aj horšiemu zdravotnému stavu. Projektom Viem, čo zjem chceme tieto návyky nahradiť tými správnymi a u detí rozvíjať zásady zdravého a vyváženého stravovania.

Nestlé for Healthy Kids

Program Viem, čo zjem iniciovala spoločnosť Nestlé, ako súčasť svojho celosvetového vzdelávacieho programu Nestlé for Healthy Kids. Ten sa od roku 2009 postupne realizoval už v 84 krajinách sveta. Cieľom programu je motivovať žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

Program sa už dlhodobo teší veľkej obľube, pričom aktuálne na školách prebieha už 8. ročník, do ktorého sa zapojilo rekordných 445 škôl s počtom žiakov 27 832. V programe sú pre žiakov vo veku 9 – 12 rokov pripravené zaujímavé prednášky o zdravom stravovaní a zábavné súťaže.

Cieľ projetku

Cieľom projektu bolo osloviť žiakov priamo v škole, preto bolo potrebné nájsť vhodných partnerov. Program získal pri spustení odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR a už 8. rok spolupracuje s ÚVZ SR, ktorého pracovníci sú zároveň realizátormi školení. Program je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia. ÚVZ program „Viem, čo zjem“ predstavuje vo svojich publikáciách ako príklad dobrej praxe preventívnych programov v zdravotníctve zameraných na problematiku zdravej výživy a pohybovej aktivity.

Aktuálne prebieha
8 . ročník
počet škôl
445
počtet žiakov
27832

Implementácia programu v školách

Na Slovensku pozostáva program z dvoch častí – z projektu a voliteľného predmetu. Rozdiel medzi týmito dvoma formami je rozsah ponúkaných materiálov a forma implementácie v základných školách. Do programu sa môžu zapojiť 3. – 5. ročníky základných škôl. Odozva škôl je vysoko pozitívna, učitelia si chvália najmä ponúkané materiály, ktoré sú vytvorené komplexne a interaktívne. K materiálom každý rok pribúdajú ďalšie, pričom novinkou sú materiály, ktoré sú vytvorené už s ohľadom na plánovanú kurikulárnu reformu.

V projekte sú pre prihlásené triedy pripravené kompletné učebné materiály v rozsahu 7 vyučovacích hodín. Školy si z nich môžu vybrať ľubovoľný počet, ktorý si odučia sami a ďalšiu hodinu odučí po dohode so školou lektor RÚVZ.

Voliteľný predmet si školy môžu do svojho rozvrhu zaradiť v rámci disponibilných hodín v rozsahu 39 hodín, ktoré sú rozdelené do ôsmich tematických celkov. Digitalizované a interaktívne učebné materiály sú školám k dispozícií zdarma a boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom. Ich výhodou je, že sú komplexné a učitelia nemusia už nič ďalšie pripravovať. Deti si na týchto hodinách zábavnou osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom programu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou prináša nesprávna výživa.

Aktivity pre školy v programe

 • Prednáška s lektorom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
  Školy, ktorú sú v mestách, kde sídli Regionálny úrad verejného zdravotníctva absolvujú prednášky, ktoré realizujú lektori z 36 regionálnych pracovísk.
 • Výučba hodín o zdravej výžive
  Žiaci sa venujú témam zdravej výživy aj so svojimi pedagógmi. Tí si môžu program zaradiť do vyučovacieho procesu buď ako projekt alebo voliteľný predmet. K dispozícií majú komplexne vytvorené materiály pre potreby výučby.
 • Zábavné súťaže
  Každý ročník prebiehajú pre zapojené školy súťaže, v ktorých môžu získať pre svoju školu cenu – peňažný príspevok na cvičebné pomôcky, aby sa aj takouto formou podnietili pohybové aktivity žiakov v škole a praktickým spôsobom sa upevnili vedomosti nadobudnuté v programe.

Webová stránka

Spustenie webovej stránky projektu a napĺňanie obsahom: registrácia, prístup k vzdelávacím materiálom a pracovným listom, zaujímavý obsah pre žiakov a rodičov. www.viemcozjem.sk

Odborné publikácie

METODIKY PRE LEKTOROV Vydanie dvoch odborných publikácií od autorov ÚVZ SR. Publikácie slúžia tiež ako metodika pre lektorov školení a pedagógov.

Tlačové konferencie

Prieskum ponúka reálny obraz o tom, či sa školopovinné deti stravujú pravidelne, ako sú na tom s konzumáciou ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, ale aj nezdravých jedál a sladených nápojov. Hosťami tlačových konferencií sú zástupcovia a odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Spolupráca s blogerkou Barborou Kyškovou

Zážitkové varenie s profesionálnymi kuchármi

Viac na YouTube kanáli

Čo všetko sme dosiahli?

 • Každoročne priemerne 20 000 zapojených žiakov
  V aktuálnom ročníku je zapojených 445 škôl s celkovým počtom 27 832 žiakov
 • Priemerne 100 mediálnych výstupov
  počas školského roka
 • Školy si môžu zaradiť voliteľný predmet Viem, čo zjem do učebných osnov škôl
  prostredníctvom disponibilných hodín
 • Pedagógovia opakovanie vyjadrujú vysokú spokojnosť
  s obsahovou kvalitou projektu
 • Zapojenie škôl do súťaži
  a odovzdanie športových odmien pre školu
 • Prednášky realizované lektormi RÚVZ vo viac ako 100 školách,
  ktorých sa zúčastní viac než 8 000 žiakov

Naše aktivity v programe

 • Riadenie a kreatíva aktivít programu
 • Spolupráca s odbornými partnermi, školami a foodblogermi
 • Spustenie a spravovanie webovej stránky, ktorá slúži ako informačný kanál pre školy, rodičov, ale aj na každoročnú registráciu škôl
 • Zabezpečenie prednášok pre zapojené triedy
 • Kreatíva a koordinácia súťaží a doplnkových aktivít pre školy
 • Príprava učebných materiálov pre projekt a voliteľný predmet
 • Príprava videí na webstránku

Media relations

Komunikácia aktivít projektu médiám
Prieskumy o stravovacích návykov detí
Rozhovory a reportáže
Zabezpečenie mediálnych spoluprác