• TO DÁ ROZUM

  Vzdelanie je budúcnosť

O projekte TO DÁ ROZUM

 • Téma

  Zastavenie úpadku slovenského školstva, zvrátenie negatívnych trendov a príprava reformy vzdelávania

 • Cieľ

  Príprava ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku, od predškolskej výchovy, cez základné, stredné a vysoké školy, až po celoživotné vzdelávanie, pripravovaná tímom analytikov z iniciatívy To dá rozum

 • Cieľová skupina

  Odborná verejnosť | Široká verejnosť  | Ideoví lídri/predstavitelia politických strán | Zamestnávatelia

KOMUNIKÁCIA PROJEKTU

Pre uskutočnenie zásadnej reformy vzdelávania na Slovensku je potrebné dosiahnuť celkovú zmenu verejnej politiky v oblasti školstva. Na jej presadenie je okrem odborných analýz a návrhov zmien, potrebný dopyt zo strany širokej verejnosti a ostatných dôležitých cieľových skupín a dostatočná politická vôľa. To si vyžaduje vysokú mieru informovanosti o všetkých aspektoch reformy, negatívnych aj pozitívnych. Preto vhodne nastavená a realizovaná komunikácia je pre úspech tohto typu projektu kľúčová. V komunikácii bolo preto potrebné zohľadniť množstvo faktorov, od rozsahu zverejňovaných informácií cez intenzitu komunikácie až po výber jednotlivých komunikačných formátov tak, aby sa informácie dostali ku všetkým významným cieľovým skupinám. Zároveň, keďže projekt je postavený na odborných informáciách a analytických údajoch, veľký dôraz sa kladie na transformáciu odborného jazyka do zrozumiteľnej podoby pre verejnosť.

Timing (2018 – 2020)

 • V úvode projektu bola pripravená a komunikovaná vízia vzdelávania, ktorá načrtla stav školstva na Slovensku v roku 2024, ku ktorému majú smerovať navrhované zmeny.
 • Uskutočnil sa kvalitatívny a kvantitatívny prieskum, na Slovensku jedinečný rozsahom oslovených respondentov, ako aj komplexnosťou prístupu. Jeho účelom bolo, aby boli návrhy na zmeny vo vzdelávaní postavené na dátach a odbornej hĺbkovej analýze.
 • Výsledky prieskumu doplnené o zistenia analytikov boli tematicky rozdelené a postupne publikované prostredníctvom širokej palety komunikačných kanálov.
 • Bola pripravená a komunikovaná Analýza zistení o stave školstva na Slovensku. Jej zámerom bolo pripraviť opis situácie a identifikovanie najvypuklejších problémov školstva, ich príčin, súvislostí a dopadov.
 • Na zisteniach z analýzy boli postavené návrhy na zmeny vo vzdelávaní, ktoré boli verejnosti predstavené v marci 2020.

Web

Web a Facebook

Hneď v úvode projektu vznikla webová stránka www.todarozum.sk, ako aj FB stránka, na ktorej boli priebežne uverejňované všetky dôležité informácie a plánované, či realizované aktivity. Obidve stránky boli nosnými informačnými kanálmi projektu, boli voľne dostupné, priebežne aktualizované a ich štruktúra sa prispôsobovala jednotlivým fázam projektu a aktuálnym komunikačným potrebám.

Blog

Významným zdrojom informácií bol aj blog projektu na Denníku N, do ktorého pravidelne prispievali jednotliví členovia projektového tímu.

Médiá

Mediálna komunikácia

O aktivitách projektu boli cieľové skupiny informované aj prostredníctvom médií, s ktorými prebiehala prakticky nepretržitá komunikácia. Na aktívnu komunikáciu boli využívané pravidelné tlačové besedy (samostatné, alebo v rámci konferencií), tlačové správy, stanoviská a vyhlásenia. V rámci pasívnej komunikácie reagovali členovia tímu na požiadavky médií k témam školstva. Išlo hlavne o rozhovory, odpovede na novinárske otázky alebo účasť v diskusných reláciách.

Newsletter

E-newsletter

V rámci projektu prebiehala aj personalizovaná komunikácia, na ktorú sa využíval e-newsletter zasielaný na emailové adresy záujemcov.

Čo sme dosiahli v printe?

142 výstupov

v printových médiách.

751 642 €

celková hodnota mediálnych výstupov.

Čo sme dosiahli v online?

622 výstupov

v online médiách.

267 229 €

celková hodnota mediálnych výstupov.

Čo sme dosiahli v TV a rádiu?

144 výstupov

v TV a rádiách.

1 409 575 €

celková hodnota mediálnych výstupov.

To predstavuje celkovo

908 výstupov

v médiách.

2 428 446 €

mediálnej hodnoty výstupov.

235 FB postov

s celkovým dosahom 3 957 989


K Facebook stránke projektu bola navrhnutá nová vizuálna identita, ktorá bola neskôr využívaná aj ďalšej online komunikácii. Na stránke boli komunikované všetky dôležité informácie z diania projektu. Odborná i laická verejnosť tak bola včas informovaná formou viacerých zaujímavých nástrojov. Výsledky analýzy či odporúčania analytikov boli prezentované prostredníctvom seriálov s najzásadnejšími dátami a na vtiahnutie do témy boli využívané aj ankety či otvorená diskusia v rámci komentárov. Od konca roka 2018 až do začiatku roka 2020 bolo publikovaných 235 postov.