• Slovenská aliancia moderného obchodu

    Pomáhame presadzovať spoločné záujmy členských predajcov potravín a drogérie

Aké aktivity sme realizovali?

Externá komunikácia združenia

bola v úvode postavená na prínosoch členských reťazcov do kvality predaja na Slovensku. Okrem úvodnej mediálnej komunikácie pri vzniku združenia bola bezprostredne zorganizovaná v Starej Tržnici v Bratislave aj špeciálna výstava dobových fotografií. Jej cieľom bolo ilustrovať zmeny v obchode na Slovensku od spoločenských zmien v roku 1989 po vtedajšiu súčasnosť.

Následná fáza komunikácie

bola zameraná na vyvracanie najčastejších mýtov o zahraničných obchodných reťazcoch na Slovensku, najmä z pohľadu ich predajných praktík, kvality tovarov, cenovej politike a podobne. Inovatívnym spôsobom boli od počiatku komunikované aj údaje o predajoch a hospodárskych výsledkoch, ktoré boli postavené na spoľahlivých dátach a priniesli do sektora obchodu dovtedy nevídanú mieru transparentnosti v rámci ekonomického reportingu.

Od začiatku činnosti združenia bola súčasne realizovaná osobitná komunikácia so všetkými rozhodujúcimi stakeholdermi sektora obchodu, formou newslettra, ktorý v danom čase nebol bežne používaným komunikačným nástrojom. O úspešnej práci pre SAMO svedčí aj fakt, že vzájomná spolupráca bola po krátkom období opäť obnovená a pokračuje aj v súčasnosti.

Čo sa nám podarilo dosiahnuť?

Pravidelnosť a transparentnosť komunikácie s médiami, účasť zástupcov SAMO na odborných fórach, komunikácia s relevantnými štátnymi orgánmi a ďalšími dôležitými stakeholdermi spôsobila, že sa postupom času stali zástupcovia SAMO vyhľadávanými respondentmi prakticky vo všetkých typoch médií a hlas samotného združenia sa tak už po krátkom čase po vzniku stal jedným z najrelevantnejších hlasov obchodu na Slovensku.